Friedrich Nietzsche válogatott levelei 1861. január – 1889. január

Egy jelentős gondolkodó levelezésének kiadása mindig azzal a némileg hiú reménnyel kecsegtet, hogy általa jobban megismerhetjük a művek mögött álló embert, róla nyert ismereteink ezáltal pedig műveinek alaposabb megértéséhez vezethetnek. Noha egy filozófus életművét pusztán életpályájára visszavezetni nem feltétlenül érdemes, kétségtelen, hogy egy élet tapasztalatai a szerző műveiben is hangsúlyosan megjelenhetnek. Ez történt Nietzsche esetében is: tragikus életútja nagyban meghatározta filozófiáját. Nietzsche a filozófia történetének talán leginkább félreértett gondolkodója, egyben azonban egyik legérdekesebb személyisége is. Biográfiai alakjának közelebbi megismerése lehetőséget nyújthat a hozzá kötődő sztereotípiákon való felülemelkedésre, ezáltal pedig filozófiájának árnyaltabb kritikájára is.

 

 

Eme nemes törekvés jegyében került kiadásra idén Friedrich Nietzsche válogatott levelezése, Romhányi Török Gábor fordításában és válogatásában. Megjelenésének fontosságát többek között az is adja, hogy az 1923-ban megjelent Friedrich Nietzsche levelei (Fővárosi Kiadó, fordította: Strém István és G. Beke Margit), mely jelen kiadáshoz hasonlóan Nietzsche egész gondolkodói pályafutására koncentrál, mára lényegében beszerezhetetlenné vált. A válogatás sokszínűségét mutatja, hogy az egyes levelek kiválasztásakor szemmel láthatóan igyekeztek a legváltozatosabb témákból meríteni. A kiadás további nagy előnye, hogy nem merül ki Nietzsche egyes emberekkel folytatott levélváltásának bemutatásában sem, ahogyan azt egy szintén ebben az évben megjelent kiadás (F. W. Nietzsche: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jakob Burckhardnak írt összes levelei. Attraktor Kiadó. 2008.) teszi: itt anyjának írott leveleit ugyanúgy megtalálhatjuk, mint a Wagnernek címzetteket. Szerencsés döntés volt, hogy a levelek nem tematikus, hanem időrendi csoportosításban kerültek kiadásra. Ezáltal lehetőségünk van jobban nyomon követni Nietzsche személyiségének, egyes emberekhez fűződő viszonyának, illetve filozófiájának változásait. Mivel azonban Nietzsche életében csaknem 3000 levelet írt, ezért a válogatásnak nyilvánvalóan valamilyen koncepció alapján kell történnie. Jelen esetben a cél - ahogyan a fordító is fogalmaz - Nietzschének mint hétköznapi embernek a bemutatása volt.

A könyv legnagyobb előnye az, hogy világosan megmutatja, hogy Nietzschének alkotói tevékenysége mellett folyamatos testi és lelki fájdalmakkal kellett megküzdenie. Leveleinek az életét végig megkeserítő betegségek ugyanúgy visszatérő témái, mint a baráti társaság nélkülözése okozta fájdalom. Nietzsche egyedi és zseniális stílusában megírt leveleiben meglepő nyíltsággal beszél életének viszontagságairól. Különösen megrázó, mikor leveleiben az általa annyira áhított barátság hiányáról beszél. Az élete végére lényegében minden jelentősebb szellemi hatástól (Schopenhauer, Wagner) és barátjától elforduló Nietzsche életrajzának ismeretében megindító olvasni, hogy korábban milyen szeretetteljes kötődéssel viseltetett barátai iránt. A barátság mellett a szerelmet is nélkülöznie kellett, Mathilde Trampedachnak címzett levelére, mely házassági ajánlatát tartalmazta, soha nem kapott választ. Nietzsche azonban nem csak testi és lelki fájdalmairól vall: lényegében mindenről írt, ami éppen érdekelte, Wagnerről és a zenéről éppúgy, mint aktuális művéről, vagy akár csak az időjárásról. Különösen érdekesek Nietzsche utolsó levelei, melyeket Dionüszoszként vagy Megfeszítettként írt alá. Ezeket a tébolyult leveleket a mentális összeomlása utáni napokban írta ismerőseinek, illetve számára ismeretleneknek is.

A kiadás talán egyetlen hiányossága, hogy noha pusztán a levelek révén valamilyen szinten rekonstruálható szerzőjük életútja, érdekességüket mégis Nietzsche tragikus életének tükrében nyerik. Nietzsche azon levele például, melyben arra a következtetésre jut, hogy nincsen hajlama az őrültségre, csak a szerző életének ismeretében nyeri el keserű iróniáját. Véleményem szerint ezért a könyv teljes élvezetéhez nélkülözhetetlen Nietzsche életútjának előzetes ismerete. Egy jelentősebb életrajzi összefoglaló a válogatás végén ilyen szempontból talán üdvös lett volna, noha a fordító utószavában megad néhány kiemelkedő eseményt. Hibának ezt azonban mégsem nevezhetjük, mivel a célközönség nyilvánvalóan birtokában van a szükséges ismereteknek.Ők nem fognak csalódni: a könyv teljes mértékben elérte célját, vagyis általa közelebb juthatunk Nietzsche életének és személyiségének teljesebb ismeretéhez.

 
Friedrich Nietzsche válogatott levelei. 1861. január – 1889. január. Holnap Kiadó. 2008. Fordította és válogatta: Romhányi Török Gábor

Facebook-hozzászólások